1 เอกสารคู่มือการใช้ระบบประเมินผลการฝึกงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา)  19 มีนาคม 2557
2 เอกสารคู่มือการใช้ระบบประเิมินผลการฝึกงาน (สถนประกอบการ)  19 มีนาคม 2557
3 คู่มือการใช้ระบบประเมินผลการฝึกงาน (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)  18 มีนาคม 2557
4 ใบล่ากิจ สำหรับนักศึกษา  02 มีนาคม 2557
5 ใบล่าป่วย สำหรับนักศึกษาฝึกงาน  02 มีนาคม 2557