Untitled Document
>> หน้าหลัก
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ลงทะเบียนการฝึกงาน
>> สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
>> สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
>> สำหรับสถานประกอบการ
>> ข่าวสารจากสถานประกอบการ
>> ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ
>> วัตถุประสงค์ของระบบ
>> เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไป
       
รหัสนักศึกษา:  
       
ชื่อ - นามสกุล: *
       
Username : *
       
Password : ยื่นยันรหัสผ่าน :  
       
วัน เดือน ปี เกิด: วันที่: อายุ:
       
บ้านเลขที่: หมู่ที่:  
       
ถนน: ตำบล:  
       
อำเภอ:    
       
จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:  
       
ชื่อ - นามสกุล
(ผู้ปกครอง)
 
       
เบอร์โทรศัพท์:    
       
รูปภาพประจำตัว:
       
ระดับชั้นเรียน:  
 
ข้อมูลสถานประกอบที่เข้าร่วมฝึกงาน
เลือกชื่อสถานประกอบการ:  
       
ตำแหน่งงานที่ทำ:
       
ลักษณะงานที่ทำ:
 

 
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College copy @ rigth 2015
ควรปรับขนาดหน้าเจอ 1024 x 768 พัฒนาโดย: ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่