Untitled Document
>> หน้าหลัก
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ลงทะเบียนการฝึกงาน
>> สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
>> สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
>> สำหรับสถานประกอบการ
>> ข่าวสารจากสถานประกอบการ
>> ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ
>> วัตถุประสงค์ของระบบ
>> เข้าสู่ระบบ
วัตถุประสงค์ของระบบ
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกงาน
2. เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกงาน
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกงาน

 
 
 
Nan Technical College copy @ rigth 2011
ควรปรับขนาดหน้าเจอ 1024 x 768 พัฒนาโดย: นายศราวุฒิ แช่มช้อย