หลักสูตร และแผนการเรียน

แผนการเรียน ปวช. ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี
แผนการเรียน ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี