Business Computer

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บุคลากร
  ภาพกิจกรรม
  ติดต่อเรา
     

     
   
 

 

   
 
         
   

นางปัทมาพร น้อยบัว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   
   


นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
ครูประจำแผนกฯ

 
นางประภัสสร โตค้างพลู
ครูประจำแผนกฯ
     

นางสาวสุธาสินี สีฤทธิ์
ครูประจำแผนกฯ
 
นายอำนวย อินทรโชติ
ครูประจำแผนกฯ
   
         
         
 
     

นางปัทมาพร น้อยบัว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
***วิทยาลัยการอาชีพชนแดน***
 
 
 
 


แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ @ 2017
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150 โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711