บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
 
นาย จุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนก
 
     
นางประภัสสร  โตค้างพลู
ตำแหน่ง: ครูประจำแผนกวิชา
นางสาวสุธาสินี  สีฤทธิ์
ตำแหน่ง: ครูประจำแผนกวิชา
นางปัฐมาพร  น้อยบัว
ตำแหน่ง: ครูประจำแผนกวิชา
     
 
 
 
นางนายอำนวย อินทรโชติ
ตำแหน่ง: ครูประจำแผนกวิชา
 
     

นาย จุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Business Computer © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน