Business Computer

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บุคลากร
  ภาพกิจกรรม
  ติดต่อเรา
     

     
   
 

 

   
 

แจ้งนักเรียนนักศึกษาให้เตรียมความพร้อมงานกีฬาสี  
กำหนดการจัดงานกีฬาสัมพันธ์  
แผนกคอมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค  
 
   
 
     
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ อศจ.   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภาค.
 
ร่วมกิจกรรมวิทยาลัย.   ร่วมกิจกรรมวิทยาลัย.

 

 
     
  แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ยินดีต้อนรับ..  

นางปัทมาพร น้อยบัว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
***วิทยาลัยการอาชีพชนแดน***
 
 
 
 


แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ @ 2017
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150 โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711