บุคคลากรแผนกวิชาการบัญชี

  
นางโสภา โคหนองใฮ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางศิรินันท์ เส็งหนองแบน
วิชาการแผนก
 
นางทัศนีย์ เหรียญเล็ก
พัสดุแผนก
 

นายอนาวิน กุลวงษ์
กิจกรรมแผนก

 
นางสาวคนึงนิจ แพ่งกล่อม
สวัสดิการแผนก
นางโสภา โคหนองใฮ

[ลิงค์ ภายในวิทยาลัย]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> แผนกพื้นฐาน
 
 
Accounting © 2014