แสดงข่าวประชาสัมพันธ์/สาระน่ารู้ทั้งหมด
ลำดับที่
รายการ
วันที่
1 ร่วมพิธีสืบสานประเพณี ลอยกระทง 2014-12-08
2 แข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.เพชรบูรณ์ 2014-12-08
3 โครงการอบรมคุณธรร จริยธรร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2014-12-08
4 เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ปี 57 2014-12-08
5 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วันรำลึกวันรพี 2014-08-13
6 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 2014-07-01
7 กิจกรรมรับน้องแผนกวิชาการบัญชี 2014-07-01
8 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 2014-07-01
9 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 2014-07-01
10 อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนรายวิชา 2014-07-01
11 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 2014-04-10
12 งานวิจัยในชั้นเรียนแผนกวิชาการบัญชี 2014-04-09
13 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 2014-04-09
14 โครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างเว็บเวจ 2014-04-09
15 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ" 2014-04-09
16 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ กลุ่มอาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 2014-04-09
17 โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชี 2014-04-09
 
นางโสภา โคหนองใฮ

[ลิงค์ ภายในวิทยาลัย]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> แผนกพื้นฐาน
 
 
Accounting © 2014