หมวดภาพกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับที่
หัวข้อภาพกิจกรรม
วันที่
1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ตอบปัญหาวันรำลึกวันรพี
2014-08-13
2 ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
2014-07-01
3 กิจกรรมรับน้องแผนกวิชาการบัญชี
2014-07-01
4 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
2014-07-01
5 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2014-07-01
6 อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนรายวิชา
2014-07-01
7 ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาการบัญชี
2014-04-11
8 สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร
2014-04-11
9 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 รอบ 2
2014-04-10
10 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ กลุ่มอาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556
2014-04-09
11 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
2014-04-09
12 โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชี
2014-04-09
13 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ"
2014-04-03
14 การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างเว็บเพจ
2014-04-03

นางโสภา โคหนองใฮ

[ลิงค์ ภายในวิทยาลัย]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> แผนกพื้นฐาน
 
 
Accounting © 2014