เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


Untitled Document
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการ
  • ครูพิเศษสอน
  • เจ้าหน้าที่
  • นักการภารโรง


นายสมชาย  ธิมา
พนักงานราชการ (ครู)


นายธวัชชัย  นกแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)


ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีทอง
พนักงานราชการ (ครู)


นางจริยาภรณ์   จันทร์แก้วเกิด
พนักงานราชการ (ครู)


นางสายสุนีย์  อยู่เย็น
พนักงานราชการ (ครู)


นายชัชวาลย์  ผิวผ่อง
พนักงานราชการ (ครู)


นายอนาวิน  กุลวงษ์
พนักงานราชการ (ครู)


นางปัฐมาพร  น้อยบัว
พนักงานราชการ (ครู)นางสาวสุทธิดา  จั่นครุฑ
ครูพิเศษสอน


นายรัตพล  บุตรลพ
ครูพิเศษสอน


นายวิชัย  แก้วคูณ
ครูพิเศษสอน


นายณรงค์ศักดิ์   สิงห์เถื่อน
ครูพิเศษสอน


นายวิโรจน์  วาจาตรง
ครูพิเศษสอน


นางณิชารี  นิยมไทย
ครูพิเศษสอน


นายนิรันดร  พรหมเดช
ครูพิเศษสอน


นายอำนวย  อินทรโชติ
ครูพิเศษสอน


นางสาวสุธาสินี  สีฤทธิ์
ครูพิเศษสอน


นางประภัสสร  โตค้างพลู
ครูพิเศษสอน


นายอำนวย  จันทร์พุฒ
ครูพิเศษสอน


นางสาวรุ่งนภา  น้อยยม
ครูพิเศษสอน


นายนเรศ  อินทร์ต๊ะ
ครูพิเศษสอน


นายสุขวัฒน์  ฟักผล
ครูพิเศษสอน


นางสาวคนึงนิจ  แพ่งกล่อม
ครูพิเศษสอน


นายธีรวัฒน์  แก้วเขียว
ครูพิเศษสอน


นายณัฐพล  นาควิสุทธิ์
ครูพิเศษสอนนางสาวธีติมา  เยินสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


นายสุรัตน์   เทียนสีม่วง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวปุณยนุช  นาคเกตุ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นางสาวนิตยา  ภู่ยิ้ม
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวพัชราภรณ์  เพียรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นายไวยุเวก   ระบายเพชร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นางสุทธิกานต์  ปงจันตา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นายมนตรี  เสมาทอง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ


นายธงชัย   นวนเพชร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนายประจวบ  เขียวอ่อน
นักการภารโรง


นายพูนสุข  เพียรสูงเนิน
นักการภารโรง


นายชั้น  แย้มแจ๋ว
นักการภารโรง


นายเชิดศักดิ์   คำสี
นักการภารโรง


นางภิรมย์เทียน   ทับทวี
แม่บ้าน


นางศุวรรณดี  บุญคำ
แม่บ้าน


นายสันติ์  ก้อนสันทะ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายไตรรัตน์  กุนาคำ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายสุชาติ  รักเมือง
ยามรักษาความปลอดภัย


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000005300  คน