เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561รายงานข่าว:   ประชุมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [20 ส.ค. 2561]   เวลา: [ 10:59:53]              

ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่รายงานข่าว:   ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอชนแดน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [12 ส.ค. 2561]   เวลา: [ 22:22:41]              

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561รายงานข่าว:   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วัน ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ ที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า วันแม่ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย ทางวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [12 ส.ค. 2561]   เวลา: [ 22:06:22]              


>> ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> แห่เที่ยนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 วันทีึ่ 28 กรกฎาคม 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> วันสุนทรภู่ คู่ภาษาไทย วันพุธที่11 กรกฎาคม 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 ก.ค. 2561
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดกิจกรรมวันสถาปนา(วันก่อตั้งวิทยาลัยหรือวันเกิด)ขึ้น ในวันที่ 10 กรกฏาคม ของท   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 ก.ค. 2561
>> ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 เม.ย. 2561
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโตวตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 14 ก.พ. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่๒   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 31 ม.ค. 2561
>> ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2561   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 10 ม.ค. 2561
   
 
 
นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
รหัสนักศึกษา: *
 
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[ประชุมผู้ปกครองเพื่อ.....]
  

[ร่วมจุดเทียนถวายพระพ.....]
  

[กิจกรรมวันแม่แห่งชาต.....]
  

[วันสุนทรภู่ คู่ภาษาไ.....]
  

[วันสถาปนา วิทยาลัยกา.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000029692  คน