เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายงานข่าว:   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และ กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 ปวส.2 และผู้เรียนไม่พร้อมรุ่น ------------------------------------------------- ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ข้อ 22 ข้อ 24 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 22 ข้อ 24 ให้สถานศึกษากำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และให้นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [26 เม.ย. 2561]   เวลา: [ 09:31:24]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโตวตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานข่าว:   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโตวตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน 086-4493742 **มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [14 ก.พ. 2561]   เวลา: [ 18:06:31]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่๒
รายงานข่าว:   วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี จำนวน 1 ชุดร่วมประชาพิจารณ์เสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ นำมาพิจารณาจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์มาตรฐานของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: อาคารสถานที่ / พัสดุ
วันที่: [31 ม.ค. 2561]   เวลา: [ 13:38:46]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโตวตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 14 ก.พ. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่๒   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 31 ม.ค. 2561
>> ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2561   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 10 ม.ค. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 04 ม.ค. 2561
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนชนแดน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ต.ค. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต    ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ต.ค. 2560
>> ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 06 ต.ค. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 25 ก.ย. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 18 ก.ย. 2560
>> ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนหนองระมาน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
   
 
 
นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
รหัสนักศึกษา: *
 
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[เข้าค่ายลูกเสือประจำ.....]
  

[ร่วมขบวนแห่บายศรีสัก.....]
  

[กิจกรรมคริสต์มาสต้อน.....]
  

[พิธีพระราชทานเพลิงพร.....]
  

[กองลูกเสือวิสามัญ จั.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000021130  คน