เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายงานข่าว:   ด้วยวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา)
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [27 พ.ค. 2563]   เวลา: [ 23:15:31]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา
รายงานข่าว:   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทคัดเลือก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: แนะแนวการศึกษา
วันที่: [01 พ.ค. 2563]   เวลา: [ 14:38:09]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง กำหนดการ และแนวทางปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายงานข่าว:   1.รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ทางระบบ Online ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.chondaen.ac.th 2.วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ www.chondaen.ac.th 3.วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2563 ผู้มีรายชื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาชนแดน ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เลขที่บัญชี 623–6–01525–2 4.หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมถ่ายรูปแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อแสดงตนว่าชำระค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ www.chondaen.ac.th 5.สำหรับชุดนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ให้มาวัดตัว และดำเนินการสั่งซื้อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งช่วงแรกอนุญาตให้ใส่ชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิมมาก่อนได้ 6.นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ชำระค่าหน่วยกิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 7.ยกเลิกวันปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่(ปวช.1 และปวส.1) วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 8.นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,ปวช.3 และปวส.2 ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 9.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 *** มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หัวหน้างานทะเบียน 086-4493742 ครูพีระวัส นิยมไทย
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [16 เม.ย. 2563]   เวลา: [ 16:29:26]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา    ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 01 พ.ค. 2563
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง กำหนดการ และแนวทางปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 16 เม.ย. 2563
>> ผลิตตู้อุโมงค์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 โรงพยาบาลชนแดนและโรงพยาบาลวังโป่ง   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 03 เม.ย. 2563
>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 มี.ค. 2563
>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 มี.ค. 2563
>> ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 19 มีนาคม 2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 มี.ค. 2563
>> เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัย   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 06 มี.ค. 2563
>> ลงนามความร่วมมือและนิเทศติดตามการเรียนในระบบทวิภาคี   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 03 มี.ค. 2563
>> ออกซ่อมแซมระบบDLTV ให้โรงเรียนในอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดน   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 21 ก.พ. 2563
>> ติดตั้งระบบเสียงเพื่อเตรียมการรับเสด็จ   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 20 ก.พ. 2563
   
 
 
นางสุภาณี  แสงอินทร์

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 เม.ย. 2563 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2563 ]
     
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[วันต้นไม้ประจำปีของช.....]
  

[อบรม พัฒนาครูผู้สอนใ.....]
  

[ส่งมอบหน้ากากอนามัยใ.....]
  

[ผลิตตู้อุโมงค์ฆ่าเชื.....]
  

[ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ .....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000005439  คน