หน้าแรก
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพชนแดนยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!
              
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรภายในสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง/แผนที่
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
 

              
 
ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลทางสังคม
ระบบเครือข่ายวิทยาลัย
 

              
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

             
 
งานวัดผลประเมินผล
งานทะเบียน
งานประกันคุณภาพ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานสื่อการเรียนการสอน
 

             
 
ใบรายชื่อบุคลากร
ใบสำคัญรับเงิน
คำร้องแก้ 0 และ มส.
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอซ่อมกิจกรรม
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน
ใบสมัครหลักสูตรระยะสั้น
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ และรีเกรด
คำร้องขอลาออก
 

             
   


คลิกเพื่อดูความหมายครับ..

สมัครสมาชิกข่าวสาร

 
ผู้บริหารวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


              
 
รหัสประจำตัวนักเรียน :

  ภาคเรียนที่ตรวจสอบ :
 

            
   
     
             
 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย
  เพชรบูรณ์
 

             
 
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.)
สำนักอำนวยการ (สอ.)
สำนักความร่วมมือ(สม.)
สำนักติดตามและประเมิน
ผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
สำนักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา(สนผ.)
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ(สมอ.)
สำนักวิจัยและพัฒนา
การอาชีวศึกษา (สวพ.)
หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
 
 
Web Counter
     


วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711