หน้าแรก
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพชนแดนยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!
              
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรภายในสถานศึกษา
แผนการเรียน
สถานที่ตั้ง/แผนที่
 

              
 
ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลทางสังคม
ระบบเครือข่ายวิทยาลัย
 

              
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

             
 
งานวัดผลประเมินผล
งานทะเบียน
งานประกันคุณภาพ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานสื่อการเรียนการสอน
 

             
 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย
  เพชรบูรณ์
 

             
 
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.)
สำนักอำนวยการ (สอ.)
สำนักความร่วมมือ(สม.)
สำนักติดตามและประเมิน
ผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
สำนักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา(สนผ.)
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ(สมอ.)
สำนักวิจัยและพัฒนา
การอาชีวศึกษา (สวพ.)
หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
 

             
 
ใบรายชื่อบุคลากร
ใบสำคัญรับเงิน
คำร้องแก้ 0 และ มส.
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอซ่อมกิจกรรม
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ และรีเกรด
คำร้องขอลาออก
 

             
   

 

Web Counter

  • สถานประกอบการ 2552
  • สถานประกอบการ 2553
  • สถานประกอบการ 2554
สรุปสถานประกอบการ  ประจำปการศึกษา  2552
     

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

1

สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด

435  ถ.ชมฐีระเวช  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

2

ธกส.ชนแดน

1749  หมู่ 12 ถ.ชมฐีระเวช  ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

3

ธกส.วังโป่ง

242/1  หมู่1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่งจ.เพชรบูรณ์ 67240 โทร 056-758227-8

4

สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์  จำกัด

197 หมู่ 1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์  67240 โทร 056-758242

5

โรงพยาบาลวังโป่ง

116  ต.วังโป่ง อ.วังโป่งจ.เพชรบูรณ์  67240  โทร 056-758224

6

สนง.สรรพากร สาขาวังโป่ง

ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  67240  โทร 056-758157

7

อบต.ท่าข้าม

ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67150  โทร056-767270

8

ธนาคารออมสิน

ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150  โทร056-761591

9

เทศบาลตำบลชนแดน

ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 

10

สำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอชนแดน

ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 

11

ธกส.ดงขุย

148/1 หมู่ 2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67190 

12

อบต.ดงขุย

336  หมู่ 14  ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67190 

13

สำนักงานขนส่งเพชรบูรณ์  สาขาอำเภอชนแดน

168 หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67150 

14

เทศบาลตำบลท่าข้าม

4 หมู่ 1  ต.ท่าข้าม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150  โทร 056-767275

15

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอชนแดน

ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 

16

เจ พี  คอมพิวเตอร์

991/2 หมู่4ต.ชนแดนอ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 

17

อบต.ซับพุทรา

111 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150  โทร.080-6848811

18

อบต.บ้านกล้วย

ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดนจ.เพชรบูรณ์  67150  โทร.056-811004

19

อบต.ชนแดน

121 ต.ชนแดนอ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150  โทร 056-761551

20

อบต.ท้ายดง

224 หมู่ 6 ต.ท้ายดง อ.วังโป่งจ.เพชรบูรณ์  67240 โทร.056-569075

21

อบต.วังงิ้ว

หมู่ 2  ต.วังงิ้ว   อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร  66210 โทร.081-3798145

22

ร้านคอมมิวเทค

250/1 หมู่ 1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทร.084-5787737

23

บริษัท ทีโอที จำกัด สาขาชนแดน

99 หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 โทร.056-761345

24

อบต.ศาลาลาย

99/1 หมู่  2 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

25

เทศบาลตำบลวังโป่ง

991 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

26

ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน

183/1 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67150

27

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67150

28

อู่ช่างตรี

145 หมู่ 3 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67190 โทรศัพท์ 089-5644475

29

อู่มนัสการช่าง

51/2 หมู่ 3 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67190 โทรศัพท์ 056-764406

30

อู่นรินทร์ยนต์

291 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทร.087-1997277

31

อู่เปี้ยกยานยนต์

364/1 หมู่1 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

32

อู่ช่างเอสเซอร์วิส

127 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

33

อู่เชื่อมการช่าง

35 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

34

บริษัท  มิตซูบิชิ   สาขาบึงสามพัน

333 หมู่ 4  ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160โทร. 056-731746

35

สันติอีซูซุ  มอเตอร์เซลล์

จ.เพชรบูรณ์  67000

36

ร้านขุนวังแอร์แอนด์ซาวด์

49/2-3  ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  67240

37

ร้านไพฑูรย์อิเล็คทรอนิคส์

68/1  ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร66230

38

ร้านพี  กรุ๊ป  คอมพิวเตอร์

596  หมู่ 2  ต.ทับคล้อ  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  66150

39

ร้านเอ็มอิเล็คทรอนิคส์

14 หมู่ 2  ต.ดงขุย อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67190

40

ร้าน  จ.เจริญยนต์

96/1-2   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000

41

ร้าน  ยุ้ย อิเล็คทรอนิคส์

44 หมู่ 2  ต.ดงขุย อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 67190

42

บริษัท  เหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนา

22 หมู่ 2  ต.วังงิ้ว  อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร  66210

43

ทวน  การช่าง

483/3   ต.ดงขุย  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

44

วีระการไฟฟ้า

98 หมู่ 2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

45

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

115/3 ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

46

โรงพยาบาลชนแดน

415 ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

47

สาคร ไดนาโม

669 ถ. เพชรเจริญ  ต. ในเมือง อ. เมือง   จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.0567-2554-6

48

K AUTO SOUND

56/10 ถ. กลางเมือง ต. ในเมือง อ. เมือง   จ. เพชรบูรณ์ 67000 T. 0832-1882-77

49

อู่ช่างแมน

36/6  ต. ป่าเลา  อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์  67000

50

ณรงค์  ไดนาโม

143/2 หมู่ 12 ต. ชนแดน อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150

51

สมุห์  ไดนาโม

7/3 หมู่ 2 ต. เสดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.0811-1649-71

52

ศ. การไฟฟ้า

4  หมู่ – ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67120

53

อู่ช่างตรี

145 หมู่ 3   ต. ดงขุย   อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 0895-6444-73

54

อู่ช่างแป๊ะ บำรุงยนต์

71 หมู 3 ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67190 T.0810-4205-40

55

อู่ช่างใหญ่ เซอร์วิส

68/3 หมู่ 3 ต. ดงขุย อ. ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67190 T.0815-9674-71

56

ชัย มอเตอร์

390/2 ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร 66150 T. 0566-5449-6

57

ประจักษ์ เซอร์วิส

7/2 หมู่ 2 2 ต. เสดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.056-721-569

58

วันชัย  การช่าง

16/3 หมู่ 2 ต. เสดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.056-720-992

59

ไสวการช่าง

1702 ต.เข้าทราย อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร  T.056-649092

60

 สหกรณ์การเกษตร  กรป.นพค.เพชรบูรณ์

 197 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 0567-5824-2

61

สำนักงานพัฒนาชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน)

1136/4 ถ.ชมฐีระเวช ต. ชนแดน อ.ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150 T.0567-6127-3

62

โรงพยาบาลชนแดน  (ธุรการ)

415 หมู่ 7 ถ.ชมฐีระเวช ต. ชนแดน  อ. ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

63

 ธนาคารออมสิน

 1101 หมู่ 12 7 ถ.ชมฐีระเวช ต. ชนแดน  อ. ชนแดน     จ.เพชรบูรณ์ 67150 

64

ที่ว่าการอำเภอชนแดน

ถ.ชมฐีระเวช ต. ชนแดน  อ. ชนแดน     จ.เพชรบูรณ์ 67150 T. 0567-6123-0

65

 เฮง เฮง การบัญชี

 69/4 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.0863-1966-62

66

บ้านบัญชี (ธนัญญา พูลพินิจ)

12 ถ.เขาดินพัฒนา ต.ในเมือง อ. เมือง     จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.0567-2066-5

67

ชุมพลเพชรคอมพิวเตอร์

  3/6 ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์  67190 T. 056-769153-4

68

 เขาทรายคอมพิวเตอร์

109 หมู่ 10 ต. เขาทราย อ.ทับคล้อ  จ. พิจิตร 66230

69

อ้อย ปริ้นเตอร์

223/1 หมู่ 1 ต. ท่าข้าม อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150

70

โปรคอม

1 ถ. เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.256-720-580

71

X – COMPUTER

4/3 ถ.ชุมสาย ต.ตะพานหิน  อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 66110

72

พี กรุ๊ป คอมพิวเตอร์

596 ต.ทับคล้อ อ. ทับคล้อ จ.พิจิตร  66150

73

MG Computer

98/10  ตงชนแดน อ. ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์  67150 T. 08-2400-8283

74

โรงพิมพ์ KPC  สาขา 1

69 ถ.วิกรบำรุง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000 089-859-2757

75

โรงพิมพ์ KPC  สาขา 2

7/19 ถ.เทศบาลพัฒนา  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000

76

ร้านเจพีคอมพิวเตอร์

991/2  ม.4  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

77

ร้าน DDD & D MEDIA

180-182  ถ.นิกรบำรุง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000

78

ร้านเอแอนด์ทีมัลติมีเดีย

32/8-9  ซ.พระพุทธบาท 3  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จงเพชรบูรณ์  67000

79

ร้านเอแอนด์ทีมัลติมีเดีย

32/8-9  ซ.พระพุทธบาท 3  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จงเพชรบูรณ์  67000

80

9 UP คอมพิวเตอร์

680  ม.1  ต.วังโป่ง  อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  67240

81

9 UP คอมพิวเตอร์

680  ม.1  ต.วังโป่ง  อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  67240

82

ธ.ก.ส. สาขาชนแดน

1749  ม.12  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

สรุปสถานประกอบการ  ประจำปการศึกษา  2553
   

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

1

อู่สีช่างนะ

ต. ชนแดน  อ.ชนแดน   จ.เพชรบูรณ์    67150

2

อุ่ช่างแป๊บำรุงยนต์

71  หมู่  3  ถนนชมฐีรเวช  ต. ชนแดนอ. ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 67150 

3

อู่รานารายณ์วิศวะ

1104 / 4   ต. ชนแดน  อ. ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  67150

4

อู่มนัสการช่าง

51 / 7 เทศบาล   11  ต.  ดงขุย  อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150

5

อู่เดชการช่าง 

321 / 2 หมู่  9  ต.  ทับคล้อ อ.  ทับคล้อ จ. พิจิตร  66150

6

อู่  เอ็ม  ที  เซอร์วิส 

99 / 7   ต. สลากเหล็ก  อ.  สลากเหล็ก  จ.เพชรบูรณ์  66160

7

อู่ศิริชัยการช่าง 

97 / 1   ต.  วังโป่ง  อ.  วังโป่ง  จ.  เพชรบูรณ์  67150

8

อู่พรการช่าง

67 / 1 หมู่  7  ต.  ชนแดน  อ. ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

9

อู่ต๋องการช่าง 

87 / 2 หมู่  4  ต. วังโป่ง  อ.วังโป่ง  จ.  เพชรบูรณ์  67240

10

อู่เซอร์วิสแทรกเตอร์ 

275  หมู่  ต. หนองไผ่  อ.  หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์  67140

11

อู่เปี๊ยกยางยนต์

364 / 1  หมู่  1 ต. ท่าข้าง  อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์  67190

12

อู่ช่างตรี

32 2 ต. ดงขุย  อ.ชนแดน  จ.  เพชรบูรณ์   67190

13

อู่ช่างพร

 131  ต.ชนแดน  อ.  ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์  67150

14

อู่ ช.  เจริญกลการ ( นาเฉนียง )

515 / 1  ต. ยางงาม  อ.  หนองไผ่  จ.  พชรบูรณ์  67220

15

อู่เพิ่มการช่าง

46 / 1  หมู่  2  ต. ชนแดน  อ.  ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 67510

16

ศุกร์สำราญยนต์  

788 / 6  หมู่  4  ต.  เขาทราย  อ.  ทับคล้อ  จ.  พิจิตร 66230

17

อู่สมชายการช่าง 

44 / 5  หมู่  3  ต. ชนแดน  อ. ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

18

อู่มิตรประเสริฐ

131 / 1 หมู่  3  ต. ชนแดน  อ. ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150

19

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขา ชนแดน

 ต.ชนแดน  อ.ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150  โทรศัพท์  0-5676-1240

20

บริษัท ทีโอที จำกัด (ชนแดน)

99 หมู่ 7 ต.ชนแดน  อ.ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150  โทรศัพท์ 0-5676-1344

21

เทศบาลตำบลวังโป่ง

991 ต.วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ 67240     โทรศัพท์  

22

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค

 160/2 หมู่ 8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150โทรศัพท์  -

23

เจ พี คอมพิวเตอร์

991/2 หมู่ 4 ต.ชนแดน  อ.ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150  โทรศัพท์  08-123-0337

24

เทศบาลตำบลดงขุย

  ต.ดงขุย  อ.ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150โทรศัพท์  0-5676-9567

25

ธนิตคอมพิวเตอร์

20/14 เทศบาลตำบลชนแดน    ต.ดงขุย  อ.ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150

26

สหกรณ์เพื่อการเกษตรวังโป่ง

197 หมู่ 1 ต.วังโป่ง อ. วังโป่ง   จ. เพชรบูรณ์ 67240  โทรศัพท์  0-5675-8242

27

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

429 หมู่ 21ต.พุทธบาท อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 67150

28

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์   -

29

ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง

ต.วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ 67240

30

เทศบาลตำบลชนแดน

333 หมู่  4 ต.ชนแดน  อ.ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150   โทรศัพท์  0-5676-1324

31

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

111 หมู่ 3 ต.ซับพุทรา อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 76150  โทรศัพท์ 08-0684-8811

32

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาชนแดน

1222 หมู่ 4 ต. ชนแดน อ.ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5676-1340

33

หจก. เกรท คอมพ์ทไอที เซอร์วิส

339/1-2 ต. ทับคล้อ อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์ 0-5664-1139

34

 ธ.ก.ส. สาขาชนแดน

 1749 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5676-1333

35

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลาลาย

 99/1 หมู่ 2 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 67150  โทรศัพท์ 0-5676-1259

36

บริษัท จุลไหมไทย จำกัด

443 หมู่ 3 ต.วังชมพู  อ. เมือง   จ. เพชรบูรณ์     0-5677-102-6

37

 ที่ว่าการอำเภอชนแดน

1735 หมู่ 4 ต. ชนแดน อ.ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5676-1340

38

ร้าน วีระการไฟฟ้า

98 หมู่ 12 ต. ชนแดน อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150 T.0567-6149-1

39

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาวังโป่ง

 243/3 หมู่ 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 0567-5821-0

40

 ร้าน ช่างโหนก

 116 หมู่ 2 ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67190 0567-6414-9

41

 เทศบาลตำบลท่าข้าม

 4/5 ถ. ชมฐีระเวช ต. ท่าข้าม  อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150

42

บริษัท  ดิแอสฟัลท์

85  ต.ตะกุดไร อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67190 T.08-3361-0816

43

ร้าน วิชัย แอร์

415 ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ T.08-5426-6880

44

โรงพยาบาลชนแดน

ต. ชนแดน อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150.                       

45

 อู่เปี๊ยกยานยนต์

364/1 ต. ท่าข้าม อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150  โทรศัพท์ 056-767-384

46

อู่ช่างแป๊ะบำรุงยนต์

71 หมู่ 3  ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150

47

อู่ต๋องการช่าง

187 หมู่ 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 67240

48

อู่พรการช่าง

76 หมู่ 7 ต. ชนแดน อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150  โทรศัพท์ 086-2108394

49

ร้าน สากล โทรทัศน์

1/9 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร 66000 T. 0566-1163-4

50

อู่สมชายการช่าง

44/5 หมู่ 3 ต. ชนแดน อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150

51

อู่เหลาการช่าง

393/1 หมู่ 1 ต. ท่าข้าม อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150  โทรศัพท์ 056-767-384

52

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

113/5 ต. ชนแดน อ. ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์

53

อู่สมพร การช่าง

131 หมู่ 3 ต. ชนแดน อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150

54

อู่ศิริชัยการช่าง

97/1 หมู่ 3 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240

55

อู่สำราญการช่าง

186 หมู่ 1 ต. ซับเปิบ อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240

56

 หจก.เพชรบูรณ์ จ.การช่าง

9/9 หมู่ 2 ต. เสดียง อ. เมือง  จ. เพชรบูรณ์ 67000  โทรศัพท์ 085-917-0372

57

 อู่มิตร ประเสริฐ

 1 หมู่ 9 ต. ชนแดน อ. ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150

58

อู่ช่างตรี

145 หมู่ 3 ต. ดงขุย อ. ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67190  โทรศัพท์  081-086-6444

59

อู่มนัส การช่าง

5/21   ต. ดงขุย  อ. ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150

60

ร้าน 9 up คอมพิวเตอร์

ม. 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 08-3162-6727

61

ร้าน คอมมิวเทค

250/2 หมู่ 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 08-4578-7737

62

ร้าน ไอทีแลนด์

9/25 หมู่ 4 ต. ชนแดน อ. ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 67150 T. 08-3975-1145

63

ร้าน สุริยา วังโป่ง

258 หมู่ 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง   จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 0567-5805-5

64

ร้าน รวมอะไหล่

229 หมู่ 11 ซ. สุขาภิบาล 1 ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 76140
T. 0567-8136-6

65

ร้าน เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์

14 หมู่ 2    ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ 67150 T. 0567-6155-2

66

ร้าน X - COMPUTER

4/3 ถ. ชุมสาย ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 66110  T. 0566-2263-3

67

ร้าน รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์

19/15 ต. ในเมือง  อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 T.08-1777-2521

68

ร้าน เพชร อิเล็กทรอนิกส์

404/1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 08-3487-9649

69

ร้าน พีกรุ๊ป คอมพิวเตอร์

 596 ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร  66110 T. 08-1707-2128

70

ร้าน ไอทีแลนด์

9/25 หมู่ 4 ต. ชนแดน อ. ชนแดน   จ. เพชรบูรณ์ 67150 T. 08-3975-1145

71

  ร้าน คอมมิวเทค

 250/2 หมู่ 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 08-4578-7737

72

 ร้าน นิคม การไฟฟ้า

 329หมู่ 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T.08-7197-3398

73

ร้าน เพชร อิเล็กทรอนิกส์

404/1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 08-3487-9649

74

ร้าน 9 up คอมพิวเตอร์

ม. 1 ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 67240 T. 08-3162-6727

75

โรงเรียนบ้านน้ำลัด

 

76

ธกส.  ชนแดน

 

77

อำเภอชนแดน  ทะเบียนและบัตร

 

78

สำนกงานเทศบาล  อ.หนองไผ่

 

79

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค

 

80

คอมมิวเทค  (วังโป่ง)

 

81

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

 

82

ไปรษณีย์ชนแดน

 

83

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลาย

 

84

MG Computer อ.  ชนแดน

 

85

สำนักงานขนส่งชนแดน

 

86

ธกส.  ชนแดน

 

87

องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

 

88

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชนแดน

 

89

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 

90

องค์การโทรศัพท์

 

91

เทศบาลดงขุย  (ใหม่)

 

สรุปสถานประกอบการ  ประจำปการศึกษา  2554
   

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

1

ธนาคารออมสิน สาขาชนแดน

110 หมู่ 12 ถนน ชมฐีรเวช ตำบล ชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ 67150

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

121  ถนน ชมฐีรเวช  ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน  จังหวัด เพชรบูรณ์

3

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง

หมู่ 2 ตำบล วังโป่ง อำเภอ วังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์     67240

4

สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.
เพชรบูรณ์ จำกัด

197 ถนน ชนแดน-วังหิน ตำบล วังโป่ง อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์ 67240 โทร  0-5675-8242

5

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

336  หมู่ 4  ตำบล ดงขุย  อำเภอ ชนแดน  จังหวัด เพชรบูรณ์     67190
โทร. 056-769676

6

เทศบาลตำบล ดงขุย

1 หมู่ 1   ตำบล ตะกุดไร อำเภอ ชนแดน    จังหวัด เพรชบูรณ์

7

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
( ธ.ก.ส )  สาขาชนแดน

1749 หมู่ 152  ตำบล ชนแดนอำเภอ ชนแดนจังหวัด เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 056-761761

8

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

หมู่ 10  ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ  หนองบัว  จังหวัด  นครสวรรค์  60110โทร.056-880041

9

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์  สาขางานชนแดน 

168  ถนน ชมฐีระเวช  ตำบล ชนแดน อำเภอชนแดน  จังหวัด เพชรบูรณ์ 67150

10

ธนาคารออมสินสาขาชนแดน

110 ม.12  ถนน ชมฐีระเวช ตำบล ชนแดน อำเภอชนแดน  จังหวัด เพชรบูรณ์ 67150
โทร 056-761590-1

11

ไปรษณีย์ชนแดน

183/1   ถนน ชมฐีระเวช ตำบล ชนแดน อำเภอชนแดน  จังหวัด เพชรบูรณ์ 67150
โทร 056-761215

12

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

21 ม.8 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66170  โทร056-674227

13

สำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย

1  ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190 โทร 056-769567

14

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

336  ม.4  ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150  โทร 056-769566

15

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง

ม.2  ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 

16

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1749  ม.12  ถนนชมฐีระเวช  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  67150   
โทร 056-761229 โทรสาร056-761333

17

สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง

991 ถนนชนแดน-วังโป่ง  ตำบลวังโป่ง  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67240
โทร056-758217  โทรสาร056-758281

18

องค์การบริหารส่วนตำบล ชนแดน

121 ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทร 056-761551


 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711